İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Hz. Ömer (r.a) ve Müellefe-i Kulüba Zekat Meselesi Hz. Ömer (r.a) ve Müellefe-i Kulüba Zekat Meselesi Full view

Hz. Ömer (r.a) ve Müellefe-i Kulüba Zekat Meselesi

Hz. Ömer (r.a) ve Müellefe-i Kulüba Zekat Meselesi

Allah U Kur’an-ı Hakim’de zekat verilecek sınıfların içerisinde müellefe-i kulûb’u da zikretmektedir.1[1] Müellefe-i Kulûb, lügavî anlamı itibarıyla; “kalpleri ülfet ettirilenler.” manasına gelmektedir. Daha geniş anlamıyla müellefe-i kulûb; Allah Resulü r’in kalplerini İslâm’a ısındırma maksadıyla kendilerine bahşiş vermiş olduğu kişilerdi.2[2] Bunlar kâfir ve Müslümanlardan teşekkül eden iki grup insandı.3[3]

1[1] Tevbe, 60
2[2] İbn Cüzzî, Ebu’l-Kâsım Muhammed b. Ahmed, et-Teshîl li Ulûmi’t-Tenzîl, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, Lübnan, 1415, Baskı: I, 1/361
3[3] İbn Acîbe, Ebu’l-Abbas Ahmed b. Muhammed, el-Bahru’l-Medîd fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Mecid, Nâşir: Hasan Abbas Zeki, Kahire, 1419, II/395