İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Mi’rac Hadisesinin Sü’butu ve Şüphelerin Def’i Mi'rac Hadisesinin Sü'butu ve Şüphelerin Def'i Full view

Mi'rac Hadisesinin Sü'butu ve Şüphelerin Def'i

Mi’rac Hadisesinin Sü’butu ve Şüphelerin Def’i

İsmailağa Ulema Heyeti
Allah ’nun, nübüvvetinin doğruluğuna delalet eden bir mu’cize olarak1[1] Hz. Peygamber r’e ihsan buyurup onu sair peygamberlere üstün kıldığı2[2] “İsrâ ve Mi’raç” hadisesi, Kur’an-ı Hakim’de İsrâ kısmıyla sarahaten yer almaktadır. İlgili âyet-i kerime şöyledir: “Tenzih o zata ki; bir gece kulunu Mescid-i Haram’dan etrafını bereketli kıldığımız o Mescid-i Aksâ’ya götürmüştür. Tâ ki ona bazı âyetlerimizi gösterelim diye.”3[3] Âyet-i Kerimede yer alan bu sarahatten dolayı hadisenin “İsrâ” kısmı umumi manada kabul edilmektedir. Fakat Kur’an’da sarih bir şekilde yer almadığı, hadislerin beyanıyla sabit olduğu ve bu hadislerin de itimada şâyan olmadığı iddiasıyla “Mi‘rac” kısmı inkâr edilmektedir. Esasen bu inkârın altında yatan temel arıza, Kur’an ve Sünnet’e müstakim bir mümin nazarıyla

1[1] el-Hâzin, Alâuddin Ali İbnu Muhammed, Lübâbu’t-Te’vîl fî Me‘âni’t-Tenzîl, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut-Lübnan, 1415, Baskı: I, 3/116
2[2] el-Harkûşî, Ebû Sa‘îd Abdülmelik İbnu Muhammed, Şerefu’l-Mustafâ, Daru’l-Beşâiri’l-İslamiyye, Mekke, 1424, Baskı: I, 4/209
3[3] İsrâ, 1