İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Hanefî Mezhebine Göre Tevessül Câiz Değil mi? Hanefi Mezhebine Göre Tevessül Caiz Değil mi? Full view

Hanefi Mezhebine Göre Tevessül Caiz Değil mi?

Hanefî Mezhebine Göre Tevessül Câiz Değil mi?

Öncelikle meselemizi daha anlaşılır kılma adına fıkıh kitaplarımızda geçen o ifadeleri nakledelim: Tatarhâniye’de el Münteka’ya nisbet edilerek Ebû Yûsuf’tan o da Ebû Hânife’den rivayet ediyor: Hiçbir kimse için Allah (celle celalühü)’a zatından, sıfatlarından başka hiçbir şeyle çağırmak uygun değildir. İzin verilen ve emredilen dua Cenâb-ı Hakk’ın şu ayetinden[1] anlaşılan dua şeklidir. “En güzel isimler sadece Allah’a aittir. Binaenaleyh Allah’ı o isimlerle çağırınız.”[2]

Hemen belirtelim ki, meseleyi tahlil etmek yerine kolaycı bir tavır sergileyerek zikrettiğimiz bu ifadelerin Hanefî mezhebinin müteahhir belli başlı birkaç kaynağında yer aldığını söyleyerek konuyu yüz üstü bırakmak ilmî bir davranış değildir. Zira bu ifadeler mütekaddimîninden müteahhirînine birçok Hanefî kaynakta yer almaktadır.[3]

[1] A’râf, 180

[2] Alâuddin el-Haskefî, ed-Dürru’l-Muhtar şerhu Tenvîri’l-Ebsâr, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1386, VI/395

[3] Bkz. Muhammed b. Hasen eş-Şeybânî, el-Câmi’u’s-Sağîr, Âlemu’l-Kütüb, 1406, s. 481, el-Merğinânî, Burhanuddin, Bidâyetu’l-Mübtedî, Mektebetu Muhammed Ali Subh, Kahire, s. 224