İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Anne Babanın Sâlih Olmasının Babaya Tesiri Anne Babanın Salih Olmasının Çocuğa Tesiri Full view

Anne Babanın Salih Olmasının Çocuğa Tesiri

Anne Babanın Sâlih Olmasının Babaya Tesiri

Anne babanın salih insan olmalarının çocuğun müstakim bir hayat sürmesindeki etkisi gerçekten büyüktür. Tıpkı anne-babanın kötü insanlar olmasının onun hayatındaki olumsuz etkisi gibi. Diğer bir açıdan bakıldığında anne – babası salih olan insan hayatı boyunca böyle bir ebeveynden dünyaya gelmiş olmanın sürûrunu yaşar. Kötü bir anne -babanın oğlu olan kişi ise –velev ki kendisi onlar gibi olmasa dahi- bunun zilletini her daim üzerinde hisseder.

Bu sebeple anne – baba, yaşadığı hayatta sadece kendi sorumluluklarını değil istikbalde nesilleri tarafından nasıl anılacakları istifhamını da büyük bir mesuliyet telakki ederek yaşamalıdır. Bu yüzden olmalı ki İbrahim (aleyhisselam) bir duasında[1] Cenab-ı Hak’tan, sonraki nesiller içerisinde güzel bir şekilde; övgüyle bahsedilerek anılmayı istemiştir.[2] Bu isteğindeki sadakatin bir göstergesi olarak da kavminin tapınıp durdukları putlardan teberrî etmiştir. Cenab-ı Hak onun haktan yana koyduğu bu tavrı bize şöyle hikâye buyurmaktadır: Nihayet İbrahim onlardan ve Allah’tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çekildiği zaman biz ona İshak ve Yâ’kub’u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk; hepsine de dillerde güzel ve yüksek bir övgü verdik.[3] Dikkat edilirse bu ayetlerde Allah Teâlâ ismi geçen peygamberlere ileriki nesillerde güzel anılacak olmalarını bir nimet olarak bahşettiğine vurgu yapmaktadır.[4]


 

[1] Şu‘arâ, 84

[2] İbn Ebî Hâtim er-Râzî, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, Mektebetu Nizar Mustafa el-Bâz, 1419, Baskı: III, VIII/2781

[3] Meryem, 49-50

[4] İbn Cerîr et-Taberî, Câmi‘u’l-Beyân fî Te’vîli’l-Kur’ân, Müessesetu’r-Risâle, 1420, Baskı: I, XVIII, 208