İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Rûhu’l-Beyân’da Mîrâç Ruhul Beyanda Miraç Full view

Ruhul Beyanda Miraç

Rûhu’l-Beyân’da Mîrâç

“(Bir mekânda bulunmaktan ve yüce Zât’ına yakışmayacak her türlü acziyet vasfından takdis, arılık ve) tenzîh O Zât’a ki; bir gece(nin az bir ânında, Muhammed) kulunu Mescidi Harâm’dan (alıp), (Mûsâ (Aleyhisselâm)dan beri vahyin iniş merkezi ve tüm peygamberlerin mabedi olması hasebiyle dînî açıdan, ırmaklar ve ağaçlarla çevrili olması itibarıyla da dünyâlık bakımdan) etrafını bereketli kıldığımız o Mescidi Aksâ’ya götürmüştür. Tâ ki ona (bir aylık yola bir gecede ulaşma, Beyt-i Mukaddesi ziyâret, bütün peygamberleri diri olarak görme, yedi kat semâda onların makamlarına uğrama ve Cemâlimizi müşâhede etme gibi) bazı âyetlerimizi gösterelim diye! Şüphesiz ki O, (tüm sözleri, özellikle Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in dualarını ve müşriklerin mi’râc dönüşü ona neler dediklerini hakkıyla işiten) Semî’ de, (bütün işleri, bâhusus Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mi’râca mazhar kılınmasına vesîle olacak kıymetli amellerini tam manasıyla gören) Basîr de ancak O’dur!”[1] buyuran Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Hiçbir beşere nasip edilmeyen nimetler kendisine ikram edilen sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya sonsuz hamd-ü senalar olsun…

İsra suresinin ilk ayet-i kerimesi, sevgili Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in büyük mucizelerinden biri olan miracın evvelinde gerçekleşen gece yolculuğunu konu almaktadır. İlgili ayet-i kerimeyi, İsmail Hakkı Bursevî’nin tasavvufî tefsirinden iktibaslarla incelemeye gayret edeceğiz.

O Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ki…” Hz. Peygamber’i miraca çıkaran Allah’ın şanı ne kadar yücedir. Sakın ha Allah’ı semada, gökte zannetmeyin, o Allah şanı yüce olandır. Bir mekânda bulunmak suretiyle mahlûklara benzemekten beridir.


[1] İsra Sûresi, 1

Related Articles