İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Mektûbât-ı Rabbânî: 64. Mektûb Mektubat 64. Mektub Full view

Mektubat 64. Mektub

Mektûbât-ı Rabbânî: 64. Mektûb

Seyyid Nakip Şeyh Ferid’e gönderilmiştir.

ü Cismanî ve ruhanî lezzet ve elemin izahına

ü Cismani acı ve belalara tahammül etmeye ve emsal konulara da­irdir.[1]

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah Teâlâ hazretleri insanların ve cin­lerin efendisi olan Peygamber Efendimizin hürmetine (Ona ve ailesine salat ve selam olsun) sizlere her iki cihanda afiyet ihsan eylesin!

Bilmelisin ki; dünyaya dair olan lezzet ve elem iki çeşittir:

1) Cismanî.

2) Ruhanî.

Cisme/bedene lezzet veren her bir şey ruha elem verir. Bedene elem veren her bir şey de ruha lezzet verir. Beden ile ruh birbirlerinin zıddıdır. Ruh, cis­min makamına inip onunla irtibat sağladığı bu dünyada bedenin hükmünü almıştır.[2] Bu sebeple ruh, bedenin lezzet duymasıyla lezzet, acı duymasıyla da acı duyar. Bu mertebe adeta hayvanlar gibi olan sıradan insanların merte­besidir. Allah Teâlâ’nın şu âyet-i kerîme si de bunlar hakkındadır. “Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik”[3]


[1] Risâle-i Kudsiyye’de şöyle geçer:

Şular erdi buna kim cism u cânî       Feda idüp nazar kılmaz cihânî

Bu yolda terk eder nâmûs u şânî      Gece gündüz eder âh u figânî

Betâletten geçup Hakk’a gidelim      Cemâl-i bâ kemâle seyr edelim

[Risâle-i Kudsiyye, 267. Beyit; Şerh, 2. Cilt, s. 257]

  1. beyitte: “Bu cismi kıl feda Hakk’a gidelim / Cemâl-i bâ kemâle seyr edelim” geçmekte­dir. Şerhi, 2. Cilt, s. 66

[2] Ruhun bedenin makamına indirilmesi meselesi hususunda 99. mektuba müracaat ediniz.

[3] Tin Sûresi, 5

 

Related Articles