İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Mektûbât-ı Rabbânî: 96. Mektûb Mektubat 96. Mektub Full view

Mektubat 96. Mektub

Mektûbât-ı Rabbânî: 96. Mektûb

Tövbeyi İhmâl Etmek Kişiyi Küfre Sürükler

Muhammed Şerif’e yazılmıştır.

  • İhmal ve ertelemenin memnu olduğuna ve onlara engel olmaya
  • Önderine salat-u selam olsun şeriata uymaya teşvik ve emsali meselelere dairdir.

Ey oğul! İçinde bulunduğun bu vakit, fırsat vaktidir. Cem’iyyet esbabının tamamını kazanmak mümkündür. Bu konu ertelemeye ve ihmale asla gelmez. En güzel vakitler ki gençlik yıllarıdır, onları noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah Teâlâ’ya itaat ve ibadet için kullanmak gerekir.

Yine beş vakit namazı cemaatle eda etmeye devam etmeli ve şeriatın ya­saklarını çiğnememeye ve şüpheli gördüğü şeylerden uzak durmaya özen gös­terilmelidir. İslam’ın temel direklerinden biri olan zekâtı, gerekli miktar mala sahip olduğunda mutlaka vermek gerekir. Hatta zekâtı verirken, arzuyla coş­kuyla, kendisine verilen nimete şükrederek vermesi gerekir.[1]

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah Teâlâ, eşsiz ikram sahibi oldu­ğundan bir gün ve gecenin toplamında ibadet etmemiz için sadece beş vakit namazı emretti. Nâmî/ticaret mallarından ve otlak hayvanlardan net olarak veya yaklaşık[2] olarak kırkta birin, fakirlere verilmesini emretti. Bununla birlikte kulları serbest bıraktığı mubahlar alanını ise oldukça geniş bıraktı.


[1] Yani Allah Teâlâ, bana mal ikram etti deyip hamd ederek şükrünün ifası olarak gönlünde cimrilikten eser bulunmadığı halde vermek gerekir.

[2] Din-i Mübin-i İslam; ticaret mallarında kırkta bir kesin olarak emretti. Yine saime hayvan­larda koyunlarda kırk koyunda bir koyun verilmesini emretti. Sığırlarda ise otuz sığırda iki yaşına girmiş bir sığır vermeyi emretti. İmam-ı Rabbânî takriben/yaklaşık diyerek sığırlarda verilenin yaklaşık olarak kırkta bir olduğunu ifade etmek istemiş olmalıdır.