İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

İslâm İnancında Mehdî (Aleyhi’r-Rıdvân)

Müslümanların asırlar boyunca hiç şüphesiz tasdikine mukabil son asırlara gelindiğinde tartışmaya açılan ve muhtelif gerekçeler öne sürülerek reddi yönünde propaganda yürütülen konulardan biri de Hazreti Mehdî’nin ahir zamanda zuhuru konusudur.

Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şerîflerde kıyametin hakikati beyan edilmiş, kopmasından evvel birtakım alâmetlerinin geleceğine dikkat çekilmiş. Rasûlüllâh (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz de muhtelif sebeplerle ve kendisine yöneltilen suallere cevaben bu alâmetleri bazen icmali, bazen ise tafsili olarak haber vermiştir.

Kur’ân-ı Kerîm’de Hazreti Mehdî ve Mehdiyet

Hazreti Mehdî’nin zuhuru konusunu reddedenler genel olarak “kurtarıcı inancı” üzerinden birtakım itirazlar geliştirir, Kur’ân-ı Kerîm’de kurtarıcı inancı olmadığını söylerler. Bazıları ise böyle bir inanca müsaade edildiğini fakat Rasûlüllâh (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimizin risaletiyle son bulduğunu savunurlar. Oysaki kurtarıcılar, insan hayatı var olduğu müddetçe zaman zaman zuhur edip insanlığın birtakım açmaz ve çıkmazlardan kurtuluşuna vesile olmuşlardır. Rasûlüllâh’tan (sallallahu aleyhi ve sellem) sonra da “kurtarıcı” olarak ifade edilebilecek, ümmete öncülük eden şahsiyetler gelip geçmiştir.

Ayrıca, Kur’ân-ı Kerîm’de, mü’minlerin yeryüzünün tamamına hâkim olacağı açıkça beyan edilmiştir. Bu durum Rasûlüllâh (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimizden günümüze dek henüz gerçekleşmemiş, istikbalde vaki olacak bir iştir. Bu hâkimiyetin de her fetih ve zaferde olduğu gibi ordulara ve devletlere rehberlik eden, reis konumunda bir şahsiyetin liderliğinde gerçekleşeceği düşüncesi gayet makuldür.

Hadîs-i Şerîflerde Hazreti Mehdî ve Mehdiyet

Hazreti Mehdî’nin zuhuru konusu, Kütüb-i Sitte musannefatımızda açıkça yer almaktadır. Sahihayn’da yer almadığına yönelik itirazlara mukabil, bu iki temel hadis kitabında da zımnen, Hazreti İsa’nın nüzûlü bağlamında geçmektedir.

Hazreti Mehdî’nin zuhuru ile ilgili hadîs rivâyetlerinin otuzun üzerinde sahâbîden gelmiş ve geniş kitleler tarafından nakledilmiş olmasından dolayı mütevâtir derecesinde bulunduğu tespitini aktaran âlimlerimiz var olmakla beraber, ulemanın cumhuru ilgili rivayetlerin “manevî tevatür” seviyesinde olduğunu belirtmiştir. Bu da aklı başında kimselere, inkârı kabil olmayan bir bilgi yekûnu sunmaktadır.

 

Fahrettin TEMUR